تاریخ ادبیات 2

درس اول

1-كدام دوره در تاريخ ادبيات به دوران شكوه و شکست معروف است ؟

2-فترت وهرج و مرجي كه درعصر حافظ در قلمروذوق و انديشه ملاحظه مي شود ناشي ازچيست ؟

3- كدام رجال تشيع توانستند در دستگاه حكومتي خلفاو مغولان نفوذ كنند واز قدرت سياسي آنها بهره جويند ؟                                                              

4-فر هنگ شهر هاي ايران  را  در عصرحافظ  نام ببريد.

5-در عصر حافظ كدام قالب شعري رو به ضعف وكسادي گذاشته بود ؟

6  -در ميان شاعران عصر حافظ ………… باشدت تمام رواج داشت. 

7-تقليد در عصر حافظ به چه صورتي جلوه گربود.

8-در عصر حافظ بيشتراز سبك وشيوه چه شا عراني پيروي مي شد؟

9-در عصر حافظ شيوه كدام شاعرابتكاري وتاره قلمداد مي شود ؟

10-محتواي شعر عصر حافظ چه بود ؟

11-طنز واشعار اجتماعي دراشعاركدام شاعران عصر حافظ ديده مي شود ؟

12-در عصر حافظ عارفي از سلسله سو ختگان را نام ببريد ؟

13- درسال 610  هجري قمري چه كسي در يكي از روستاهاي فراهان به نام كميجان زاده شد ؟

14-كودكي ونوجواني فخرالدين عراقي درچه شهرهايي سپري شد ؟

15-فخرالدين عراقي درچه قرني ودركجا درگذشت ؟

16-آثار فخرالدين عراقي را نام ببريد.

17-نام ديگر عشاق نامه فخرالدين عراقي چيست ؟

18-كتاب عشاق نامه فخرالدين عراقي بروزن چه كتابي سروده شده است ؟

19-كتاب لمعات اثر كيست وموضوع آن چيست ؟

20-چه كسي برلمعات فخرالدين عراقي تفسير نوشت .نام او چه بود ونام تفسيرش چه بود ؟

21-شعر و نثر فخرالدين عراقي چگونه بود؟

22-خصوصيت مثنوي ها وقصايدوغزليات فخرالدين عراقي چه بود ؟

23-شعر زير از كيست ودر چه قرني مي زيست ؟

((( نخستين باده كاندر جام كردند             ز چشم مست ساقي وام كردند )))

درس دوم

24-نخل بند شاعران لقب كيست؟

25-خواجوي كرماني درغزل از چه كسي پيروي مي كرد ؟

26-حافظ در سرودن غزل از چه كسي پيروي كرده است؟

27-چرا به خواجو لقب نخل بند شاعران داده اند؟

28-خواجو درچه شهري درگذشت آرامگاه او كجاست؟

29-آثار خواجورا نام ببريد؟

30-ديوان خواجو به چند بخش تقسيم مي شود؟

31-شش مثنوي خواجو را نام ببريد؟

32-خواجو در داستان غنايي از……… ودر قصيده از……… ودرغزل از………… ودر حماسه از  ………… تقليد كرده است.

33-شعر زيرازكيست ودرچه قرني مي زيست؟

 (((گفتا:توازكجايي كاشفته مي نمايي؟              گفتم:منم غريبي ازشهرآشنايي )))

34-شاعر شيعه مذهب عصر سربداران كه در قريه ي فريومد آبادي اي از ولايت جوين خراسا ن زاده شد کيست؟

35-ابن يمين  چه كساني را ستوده است ؟

36-ابن يمين  مردي --- و --- و---  بود.

37-شهرت ابن يمين درسرودن چه قالب شعري است ؟

38-پايان حيات ابن يمين در----و--- به قناعت ودرويشي گذشت .

39-مو ضوع قصيده ها وغزليات ابن يمين چيست ؟

40-درشعر ابن يمين چه چيز ستايش شده وچه چيز مورد تاكيد قرار گرفته است ؟

41-شعر زير از كيست ودر چه قرني مي زيست

اي دل غم جهان مخوراين نيز بگذرد          دنيا جو هست بر گذراين نيز بگذرد

42- در نيمه اول سده هفتم هجري درشهر فرغانه واقع در ماوراء النهر زاده شد؟

43-سيف فرغا ني كدام شاعر را ستايش نموده وبا او مكاتبه داشته است؟

44-سبك شعري سيف فرغاني به شيوه ي سخنوران...................................  نزديك است.

45-قصايد سيف فرغاني در استقبال ازچه شاعراني سروده شده است ؟

46-شاعران كدام عصر از رديف هاي دشوار در شعر استفاده نموده اند ؟

47- غزل هاي سيف فرغاني بيشتردر جواب كدام شاعر سروده شده است ؟

48- شعر زير از كيست وخطاب به جه كسي سروده شده است ؟

من ني ام شاعركه مدح كس كنم هر شاه را.                                از براي حق نعمت پند دادم اين قدر

49-چه كسي به شاعران ديگر سفارش مي كند كه از ستايش سيم پرستان گداخود داري  بکنند و اگر ذوقي دارند اين رادروعظ و اندرز به كار بگيرند؟

50-سيف فرغاني به كدام امام علاقه زياد داشت ودرمورد اوشعر سروده است ؟

51-شعر زير از كيست ودر چه قرني مي زيست؟

به عدل ار تو ياري كني خلق را          به فضل ايزدتنيزياري كند

52-وي شوخ طبعي آگاه بود ؟

53-چرا به عبيد لقب زاكاني داده اند ؟

54-عبيدزاكاني با كدام امراي فارس پيوند نزديك داشت ؟

55-اشعار عبيدزاكاني به چند بخش تقسيم مي شود نام ببريد؟

56-مثنوي عشاق نامه عبيد جز  ء كدام اشعار او محسوب مي شود؟

57-كدام آثار عبيد زاکاني مهارت او را در ترسيم او ضا ع  نا به سامان اخلاقي وفرهنگي بيشتر نشان مي دهذ؟

58-آثار منثور عبيد به ترتيب اهميت كدام است ؟

59-عبيد زاكاني در رساله هاي خود چه چيزي رابشارت داده است ؟

60-درنوشته هاوسروده هاي عبيدزاكاني زبان طنز چگونه است؟

61-چراعبيد از زبان تلخ وگزنده  وعريان درشعر استفاده كرده است؟

62-عبيد در پرداختن هزليات خود به چه كساني نظر داشته است؟

63-شعر زير از كيست ودرچه قرني مي زيست؟

اي خردمند عاقل دانا                قصه موش وگربه بر خوانا 

 

 

 

 

 

 درس سوم

64-رند فرزانه شيرازلقب كيست؟

65-از ميان شاعران زبان فارسي  بي گمان هيچ كسي توفيق آنرا نداشته است كه به اندازه ………مورد نظر خاص و عام قرار گيرد.

66- خواجه شمس الدين محمدمعروف به………ولقب او………مي باشد.(نام اصلي حافظ چه بودولقبش چيست؟)

67-نياكان حافظ اهل كجا بودند؟

68-آيا حافظ هم مانند سعدي به سفرهاي زيادي رفته است؟

69-حافظ به چه شهرهايي سفر نمود؟

70-حافظ با دربار كدام حاكمان ارتباط داشته است؟

71-سه شاعر بزرگ رانام ببريد كه به اندوه مرگ فرزند گرفتار شدند؟

72-از ميان پادشاهان زمان حافظ كدام يك با حافظ به احترام رفتار كرد؟

73-بيش ترين غزليات حافظ درمورد چيست؟

74-شهرت حافظ در سرودن قالب ………است.(كدام قالب شعري است؟)

75-برخي اوراخاتم شعراي ايران مي دانندوبر آ ن اندكه پس از او سخن پارسي رو به انحطاط وزوال رفته است.(نظر شاعران درباره حافظ چيست؟)

76-غزل حافظ………،………است.(موضوع غزليات حافظ چيست؟)

77-شعر زير ازكيست ودر چه قرني مي زيست؟

كي شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد                   يك نكته از اين معني گفتيم و همين باشد

78-شيخ جام شهرت كيست؟

79-لقب وتخلص شيخ جام چه بود؟

80-عبدالرحمن جامي در كدام ناحيه جام متولد شد؟

81-در زمان جامي چه شهري پايتخت هنروذوق وادب ايران بود؟

82-اودر شصت سالگي به قصد زيارت خانه خدا از خراسان بيرون آمد،مدتي در بغداد ماندواز آنجا به كربلاو نجف رفت وچندي در حلب ودمشق ماند وبه هرات برگشت.

83-چه كساني به دوستي باجامي افتخار مي كردند؟

84-آثار جامي را نام ببريد؟

85-چرا ديوان جامي به سه بخش تقسيم شده است؟

86-هفت اورنگ جامي را نام ببريد؟

87-آثار منظوم جامي را نام ببريد؟

88-آثار منثور جامي را نام ببريد؟

89-جامي كتاب بهارستان را به تقليد از چه كتابي نوشته است؟

90-موضوع كتاب نفحات الانس جامي چيست؟

91-موضوع لوايح جامي چيست؟

92-اشعه اللمعات جامي در شرح وتوضيح چه كتابي است؟

93-جامي درمثنوي هايش از  چه كسي تقليد ميكرد؟

94-جامي هفت اورنگ را در مقابل چه كتابي سرود؟

95-جامي با چه كتابي خواست در برابرسعدي دعوي نويسندگي كند؟

96-شعر زير از كيست و از چه كتابي است؟

نيست بجز عشق در اين پرده کسي                     اول و آخر همه عشق است وبس

درس چهارم

97- دوره اوج تاريخ نويسي كدام دوره بود؟

98-كتاب تاريخ جهانگشا اثر كيست؟

99-مجموعه علمي-فرهنگي ربع رشيدي درتبريز به همت چه كسي تأسيس شد؟

100-مهم ترين اثر خواجه رشيد الدين فضل الله همداني چه نام دارد؟

درس پنجم   

101- كدام دوره تاريخ ادبيات به دوره غزل گويي ومضمون آفريني معروف است؟

102-چه كساني مذهب تشيع را در ايران رسميت دادند؟

103-سرزمين اجدادي صفويان چه شهري بود؟

104-صفويان به چه زباني تعلق خاطر داشتند؟

105-خصوصيت شعر به ويزه پس از فرو پاشي ايلخانان و هم زمان با عصر تيموريان چگونه بود؟

106-مناطق عمده ي رشد وپرورش زبان وادبيات فارسي در زمان صفويان چه شهر ها يي بود؟

107-زبان وادببات فارسي از عصرصائب عملا به چند بخش تقسيم شده نام ببريد

108-با ادامه اشغال هند به جاي زبان فارسي چه زبان هايي رايج شد؟

109-شاعر سوزوگداز لقب كيست؟

110-درميانه ي سده دهم هجري  درقصبه بافق زاده شد ؟

111-وحشي بافقي در چه شهري در گذشت ؟

112-خصوصيت وحشي بافقي چه بود؟

113-دو مثنوي وحشي بافقي را نام ببريد؟

114-وحشي بافقي چه كتاب هايي رابه طريقه نظامي سرود؟

115-بيشترين شهرت شاعري وحشي بافقي در چيست؟

116-مثنوي ناتمام وحشي چه نام داردوچه كسي آن را كامل كرد ؟

117-شعر زير از كيست ودر چه قرني مي زيست؟

بس كه دادم همه جا شرح دلارايي او         شهر پر گشت زغوغاي تماشايي او

118-پدر مرثيه سرايي كيست؟

119-شعرفارسي در چه عصري از كو چه وبازار سر درآورد؟و نزدپيشه وران وبازاريان قرار گرفت؟

120-محتشم كاشاني به توصيه چه كسي به اشعار ديني رو آورد؟

121-كدام شعر محتشم معروف است؟

122-شعر زير از كيست وموضوع آن چيست؟

باز اين چه شورش است كه درخلق عالم است        باز اين چه نوحه وچه عزاوچه ماتم است

123- محتشم كاشاني در سرودن چه قالب شعري شهرت دارد؟

124-چه شاعراني از سبك محتشم پيروي كرده اند؟

125-شاعري محتشم كاشاني دو رويه دارد رويه دوم آن چيست؟

126-محتشم كاشاني در اصل چگونه شاعري است؟

127-مجموعيه غزليات محتشم كاشاني چه نام دارد وزمينه اصلي آن چيست؟

درس ششم

128-آفريننده معنا ومضمون چه كسي است؟

129-ميرزا ابو طالب كليم همداني به چه لقبي شهرت داشت ؟

130-كليم همداني نزد چه كسي عنوان ملك الشعرايي را گرقت ؟

131-كليم همداني در اواخرعمر مامور به نظم كشيدن چه كتابي شد؟

132-شهرت كليم همداني بيشتر در چيست ؟

133-خلاق المعاني ثاني لقب كيست ؟

 

134شعر زير از كيست ودر چه قرني مي زيست؟

پيري رسيد ومستي طبع جوان گذشت       ضعف تن  ازتحمل رطل گران گذشت                      

135-شهسوار ميدان خيال لقب كيست ؟

136-صائب تبريزي درچه شهري متولد شد ونام او چه بود؟

137-شهرت ميرزا محمد علي چه بود ؟

138-صائب چندسال در سفربود ودر نزد چه كسي عنو ان ملگ الشعرايي يافت ؟

139-صائب تبريزي در كجا درگذشت وآرامگاه او كجاست ؟

140-مثنوي هاي صائب را نام ببريد ؟

141-موضوع قصايد صائب چيست ؟

142-شعر زير از كيست ودرچه قرني مي زيست  ؟

روزكاري شد زچشم اعتبار افتاده ام          چون نگاه آشنا از چشم يار افتاده ام

143-نقش بندي از ديار هند لقب كيست ؟

144-در عظيم آباد هند به سال 1054هجري كودكي ديده به جهان گشود كه او را……………… نام نهادند.

145-اثر منثور بيدل عظيم آبادي چه نام دارد؟

146-مثنوي هاي بيدل عظيم آبادي چيست؟

147-بيشترين شهرت بيدل در هندو افغانستان وتاجيكستان وايران به چه علت است ؟

148-خصوصيت غزليات بيدل عظيم آبادي چيست ؟

149-پهلوان شاعران سبك هندي  د ر ايران وخارج از ايران چه كسي است؟

150-خصوصيات اشعار بيدل چيست؟

151-شعر زير از كيست ودر چه قرني مي زيست ؟

دليل كاروان اشكم آه سرد را ماند            اثر پرداز داغم فرد صاحب درد را ماند

درس هفتم

152-عصر                               ازآن به عنوان مرحله ي اشتغال به تازه نويسي ياد مي شود.

153-پايه نثر ساده در ايران  در چه زماني نهاده شد ؟

154-نثر فني در عصر قائم مقام بر پايه چه کتاب هايي صورت مي گرفت ؟

155-لقب ميرزا ابوالقاسم فراهاني چه بود واين لقب را چه زماني به دست آورد ؟

156-خصوصيت شعرونثر قائم مقام فراهاني چه بود ؟

157-او ظاهرا ادامه دهنده ي شيوه ي سعدي در گلستان است ودر قرن 12يا سال 1193 هجري قمر ي متولد شد.

158- موضوع  منشآ ت قائم مقام فراهاني چيست ؟

159-كتاب حاجي بابا اصفهاني اثر كيست ؟

160-جيمز موريه اصلا اهل كجا بود و بعد تبعه چه كشوري شد ؟

161-موضوع كتاب حاجي باباي اصفهاني چيست؟

162-خصوصيت نثر كتاب حاجي باباي اصفهاني چيست ؟

163-مولف كتاب  مسالك المحسنين كيست ؟

 164-خصوصيت كتاب مسالك المحسنين چيست ؟

165-مو لف كتاب سياحت نامه ابراهيم بيك كيست؟

166-سياحت نامه ابراهيم بيك رماني ………… وخواندني وشيرين است.

167- مولف كتاب شرح زندگاني من كيست وموضوع آن چيست؟

درس هشتم

168-عصر هاتف به دوره …………… از سبك هندي معروف است.

169سقوط صفويان به دست چه كسي صورت گرفت ؟

170-چرا كار انجمن ادبي مشتاق اهميت دارد ؟

171-اصفهان در زمان صفويان  چنان اهميت يافت كه به لقب …………… معروف شد.   

  درس نهم

172-شعر شناس دير پسند لقب كدام شاعر بود؟

173-قصايدوغزليات آذربيگدلي بيشتر بر چه شيوه اي است؟

174-آذر بيگدلي در مثنوي يوسف وزليخا در برخي موارداز كدام سبك  استفاده نموده است؟

175-چرا به آذر بيگدلي آذر دير پسند مي گفتند ؟

176-شاعر ترجيع بند لقب كيست ؟

177-هاتف در شهر-----زاده شد اما نياكان اوكه به سادات حسيني انتساب داشتند از----به اين شهر مهاجرت كرده بودند.

178-.هاتف اصفهاني فنون طب وحكمت ورياضي وفنون شعروادب را نزد چه كساني فرا گرفت ؟

179-هاتف اصفهاني در ديوانش از كدام استادان  خود ستايش نموده است ؟

180-پيشه اصلي هاتف اصفهاني چه بود ؟

181-به چه اشعاري اخوانيات مي گويند ؟

182-هاتف اصفهاني به چه زبان هايي شعر مي سرود ؟

183-هاتف در غزل از چه كساني پيروي مي كرد ؟

184-شعر زير از كيست واز كدام قصيده  او  محسوب مي شود ؟

سحر از كوه خاور تيغ ا سكندر چو شد پيدا----عيان شدرشحه ي خون از شكاف جوشن دارا

185-شعر زير از كيست ودر ستايش كيست وبر وزن قصيده كيست ؟

بر آمد قير گون ابري زروي نيلگون دريا----چو راي عاشقان گردان چو طبع بي دلان شيدا

186-شعرزير از كيست وكدام خصوصيت شعرش را بيان مي كند

خار بدرودن به مژكان.خاره بشكستن به دست---سنگ خاييدن به دندان كوه ببريدن به چنگ

187-كدام قالب شعري هاتف اصفهاني در زمره ي نامو ر ترين اشعارمستقل زبان فارسي شمرده شده است؟

188-خصوصيت ترجيع بندهاتف اصفهاني چيست؟

189-غزل سراي عارف لقب كيست؟

190-از لحاظ طرز وشيوه شاعري واپسين شاعر طرز هاتف ومشتاق مي باشد كه در شيوه غزلسرايي از سعدي وحافظ پيروي مي كرد

191-در عتبات ديده به جهان گشود سواد نداشت ولي با انسي كه به حافظ و سعدي داشت به رموز غزل پردازي دست يافت.

192-تخلص فروغي بسطامي ابتدا چه بود وبعد چه شد؟

193-هنر فروغي در چيست و سرمشق او دراين كار كيست؟

194-عصر ………به دوره بازگشت ادبي معروف است.

درس دهم

195-وضع شعر در عصر صبا چگونه بود؟

196-در دوره  صفويان شعر بيش تر در ميان چه كساني رايج بود؟

197-مؤلف كتاب العجم في معاييراشعار العجم كيست؟

198-مؤلف كتاب براهين العجم كيست؟

199-تخلص ملا احمد نراقي چه بود؟

200-آثار ملا احمد نراقي را نام ببريد؟

201- تخلص ميرزا محمود مازندراني چه بود؟

202-ميرزا محمود مازندراني در مورد كدام امام شعر سرود؟

203-تخلص حاج ملاهادي سبزواري چيست ؟

204-اثر حاج ملا هادي سبزواري چه نام دارد؟

205-ميرزا حبيب خراساني كه بود؟

206-مهم ترين تغيير جغرافيايي در حوزه شعرو ادب در عصر صبا چه بود؟

207-يكي از شاعران عصر نادري كه به ستايش نا درشاه پرداخت كيست؟

208-آثار ميرزا مهدي خان را نام ببريد؟

209-چه كسي نخستين گروه محصلان ايراني را به خارج اعزام داشت؟

 210- كدام وزير محمد شاه قاجار شاعر بود و به شعر علاقه نشان مي داد؟

211-شاعران عصر صبا به چند دسته تقسيم مي شوند؟

212-قالب و محتوا ي  شعر عصر صبا چه بود؟

213-پرچمدار بازگشت  ادبي كدام شاعر بود؟

214- شاخص ترين شاعر سبك بازگشت كيست؟

215-صباي كاشاني چه زماني عنوان ملك الشعرايي يافت؟

216-تخلص محمد حسين خان چه بود؟

217-صباي كاشاني در چه قالب هاي شعري شعر مي سرود؟

218-آثار صباي كاشاني را نام ببريد؟

219-كتاب گلشن صبا از چه كتابي تقليد شده است؟

220-بحر ووزن و موضوع شهنشاه نامه صباي كاشاني چيست؟

221-مضمون قصايد صباي كاشاني چيست؟

222-محتوبات غزليات صباي كاشاني چيست؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات امتحان درس :

تاريخ ادبيات ايران و جهان 1

طراح :آقا.

 

ی حجتی

ساعت شروع :

مدت امتحان : 75 دقيقه

سال دوم نظام جديد آموزش متوسطه

تاريخ امتحان :

دبیرستان شهید احمدی

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

 

رديف

سؤالات

بارم

1

الفبايي را كه ايرانيان در عهد باستان به كار مي بردند ، چه نام نهاده اند ؟

25/0

2

كلمه ي « دري » به معني . . . . . . و در اصطلاح  به زبان دولتي دستگاه ساساني اطلاق مي شود .

25/0

3

كدامين آثار توسط رودكي به نظم در آمده است ؟

5/0

4

چرا كسايي را پرچمداري ادبيات شيعه دانسته اند ؟

5/0

5

موضوع كتاب « هدايه المتعلمين ... » چيست و مؤلف اين اثر كيست ؟

 

5/0

6

گرشاسپ نامه اثر كيست و موضوع آن چيست ؟

 

5/0

7

از سروده هاي عنصري ، دو مثنوي را نام ببريد ؟

5/0

8

ناصر خسرو در مصر به چه عنواني دست يافت ؟

25/0

9

قابوس نامه تأليف كيست و موضوع آن چيست ؟

5/0

10

تفسير معروف به كمبريج چه قسمت هايي از قرآن را شامل مي شود ؟

25/0

11

تخلص انوري در آغاز چه بود ؟ مضامين قصايد انوري را نام ببريد ؟

 

1

12

« خلاق المعاني » يعني چه ؟ چه كسي و چرا بدين لقب ناميده شده است ؟

 

1

13

اسرار التوحيد اثر كيست ؟ چند باب دارد ؟ موضوع آن چيست ؟

 

1

14

انديشه هاي شيخ اشراق بيشتر از چه مايه مي گرفت ؟ دو اثر فارسي شيخ اشراق را نام ببريد ؟

 

1

15

نام صاحبان  اين آثار را بنویسید

چهارمقاله (               )    المعجم(           )         مرزبان نامه(             )    تاريخ بيهق  (               )

1

16

نام ديگر كليله و دمنه و موضوع آن چيست ؟ منتقدان كليله و دمنه را سرآغاز چه نوع نثري مي دانند ؟

 

1

17

مهمترين مثنوي سنايي چه نام دارد ؟ تأثير سنايي را بر « عطار » و « مولوي » بنويسيد .

 

25/1

18

« پنج گنج » يا « خمسه ي » نظامي را نام ببريد .

 

25/1

19

مهمترين حادثه ي زندگي مولوي چيست ؟ آثار منثور مولوي را نام ببريد .

 

1

20

منظور عطار در منطق الطير از « سيمرغ » و « مرغان » چيست ؟

 

5/0

21

نام و لقب سعدي چيست ؟ و چرا سعدي را فرمانرواي ملك سخن مي دانيم ؟

 

1

22

سراينده ي دو حماسه ي ايلياد و اوديسه كيست ؟

 

25/0

23

كمدي الهي دانته ، را با كدام اثر معري ، شاعر فيلسوف عرب مي‌توان مقايسه كرد ؟

25/0

24

تقليد از طبيعت از اصول و قواعدي عمده ي مكتب . . . . . . . . است .

25/0

25

كدام شاعر و نويسنده ي بزرگ آلماني شيفته ي حافظ شيرازي بود ؟

25/0

26

عوامل ظهور مكتب واقع گرايي (رئاليسم) چيست ؟ انواع رئاليسم را نام ببريد ؟

 

5/1

27

نام ناتوراليسم بيشتر كدام نويسنده ي مشهور را تداعي مي كند ؟ چرا ؟

 

75/0

28

درباره ي شعر « تهي دستان » چه مي دانيد ؟

 

5/0

29

نمادگرايان در حوزه ي شعر چه تحول مهمي ايجاد كردند ؟

 

5/0

30

نام صاحب اين آثار را معرفي كنيد .

منظومه ي كلاغ      گلهاي بدی (         )          فصلي در دوزخ (             )

75/0

 تاريخ : پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۸۸ | 15:41 | نویسنده : حجتی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.